Ungdomsfotballkoordinator

Oppdrag

Være bindeledd mellom Styret og lagene i ungdomsfotballen. Sørge for å kommunisere og følge opp lagene i ungdomsfotballen, deres trenere og foresatte.

Mål for arbeidet

Det er et mål for Holmlia fotball å kunne utvikle egne spillere til seniorfotball, samtidig beholde ungdom lengst mulig i klubben.

Ungdomsfotballkoordinator skal i samarbeid med trenerveileder arbeide for å nå dette målet gjennom å se på aktiviteter og tiltak som bidra til at ungdom blir i fotballen lengre. Samtidig sørge for å ivareta de lag vi allerede har.

Leveranse

• Oppfølging av klubbens sportsplan og implementere dette i ungdomsfotballen

• Evaluere og videreutvikle relevante deler i sportsplan i samråd med styret

• Klubbens kontaktpunkt for ungdomsfotball, og gi råd rundt seriepåmelding, cuper mm

• Håndtere henvendelser om ungdomsfotball og følge opp disse

• Organisere møte(-r) med trenere for ungdomslagene 1-2 ganger per år

• Se på tiltak for å utvikle ungdomsfotballen i samarbeid med trenerveileder

• Sørge for oppdaterte oversikter over trenere og støtte personell på lagene i ungdomsfotballen

• Informere nye trenere om klubbens retningslinjer, kampgjennomføring, politiattest mm

• Arrangere ungdomsfotballkveld i regi av NFF

Samarbeid

Ungdomsfotballkoordinator samarbeider tett med trenerveileder og jente-og barnefotballkoordinator.

Kompetanse

Kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og handlingsplaner, samt NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball

Årshjul

Tidspunkt
Aktivitet
Januar
Møte alle ungdomslag sammen med trenerkoordinator ad lagpåmelding, kampgjennomføring mm
Mars/april
Planlegge og gjennomføre klubbdagen i samarbeid med trenerveileder og styret
September
Møte med trenere i ungdomsfotballen ad status og veien videre
Oktober/November
Planlegge og gjennomføre prosess for evaluering av sesongen