Jentefotballkoordinator

Oppdrag

Sørge for å følge opp de nye jentelagene, deres trenere og foresatte, samt rekruttere jenter til de yngste årskullene. Se på tiltak for å beholde jenter i fotballen lengst mulig, spesielt gjennom ungdomsperioden.

Mål for arbeidet

Det er et mål for Holmlia fotball å ha tilbud om barnelag både for jenter og gutter i alle årganger. Jentefotballkoordinator skal arbeide for å nå dette målet gjennom å se på aktiviteter og tiltak som kan fremme at jenter forblir lenger innen fotballen.

Leveranse

• Oppfølging av klubbens sportsplan og implementere dette i jentefotballen

• Evaluere og videreutvikle relevante deler i sportsplan i samråd med styret og trenerveileder

• Klubbens kontaktpunkt for jentefotball, og gi råd rundt seriepåmelding, cuper mm

• Håndtere henvendelser om jentefotball og følge opp disse

• Organisere møte(-r) med trenere for jentelag 1-2 ganger per år

• Se på tiltak for å utvikle jentefotballen i samarbeid med trenerveileder

• Aktivt invitere jenter i den yngste årsklassen til å komme på fotballtrening gjennom kontakt med skoler, SFO, barnehager, samt oppdatere hjemmesider og sosiale medier med relevant informasjon

• Kartlegge og rekruttere trenere og støtteapparat til jentelagene i klubben i samarbeid med treneransvarlig

Samarbeid

Jentefotballkoordinator samarbeider tett med trenerveileder og barne-og ungdomsfotballkoordinator.

Kompetanse

Kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og handlingsplaner, samt NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball

Årshjul

Tidspunkt
Aktivitet
JanuarMøte alle barnelag sammen med trenerkoordinator ad lagpåmelding
Mars/april
Planlegge og gjennomføre egen dag for jentene
Juni
Planlegge og utarbeide opplegg for rekrutteringsdag i samarbeid med trenerveileder
September
Rekrutteringsdag jenter og gutter 1 klasse
Oktober/November
Planlegge og gjennomføre egen dag for jenter