Organisering av lag

For å etablere et lag må det minimum være fire voksne som forplikter seg til å drive laget:  to trenere,  lagleder og  foreldrekontakt. Ved etabelring av nye lag anbefales det å tidlig etablere kontakt med foreldregruppa. Mye tyder på at barna til de foreldrene og foresatte som engasjerer seg selv holder lengre i idretten, og erfaringsmessig kan aktive foreldre, som kjenner både barna og deres foresatte, virker positivt inn på barnas fritid forøvrig. 

 Følgende oppgaver i støtteapparatet anbefales fordelt på ulike foreldre: 

  • Trener/assistenttrener
  • Lagleder
  • Foreldrekontakt 

Det anbefales å engasjere flere foreldre til oppgaver utover det som er det anbefalte minimum. Flere til å dele på treneroppgavene for barnelagene er erfaringsmessig en styrke, men sørg for at en har hovedansvaret. I tillegg til trener-(e) og lagleder, anbefales det å engasjere foreldre som foreldrekontakter. Det er flere praktiske oppgaver rundt laget som skal gjøres, f.eks. er det viktig at foreldre stiller som kampverter på hjemmekamper. 

Trenere/støtteapparatets arbeids- og ansvarsområder

Trenere og lagledere må sette seg inn i de retningslinjer som gjelder for klubben nedfelt i klubbhåndbok og sportsplan. Holmlia Sportsklubb følger  NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball. Klubben forventer at trenere og lagledere lojalt arbeider innenfor dette i all utøvelse av aktivitet. Dette omfatter ikke minst viktigheten av å oppmuntre til idrettslig allsidighet. 

 All aktivitet skal drives etter klubbens visjon: Holmlia Sportsklubb skaper idrettsglede for alle

Våre verdier skal innlemmes i alt vi gjør:

  • Inkluderende: Vi tilbyr et mangfold av aktiviteter som speiler ønskene fra medlemmene og vårt nærmiljø.
  • Entusiastisk: Vi skaper et idrettslag med et godt omdømme i nærmiljøet.
  • Åpen: Hos oss skal alle vise omtanke og respekt for hver enkelt - på trening, i møterommet og i konkurranser.

Trenerne og laglederne gjør en veldig viktig jobb for Holmlia fotball. Innsats dere legger ned og betydning av dette kan ikke verdsettes nok. Dere er selve krumtappen i aktiviteten. Holmlia Sportsklubb arbeider for at trenere og lagledere får muligheter til å øke sin kompetanse innenfor sine ansvarsområder. 

Holmlia fotball er opptatt av at du som trener er oppdatert på det som skjer i klubben, blant annet gjennom å delta på våre trenerforumer, ta trenerkurs i regi av NFF eller internt i klubben og delta på arrangementer som klubben arrangerer. Vi vil også arbeide for at trenere og lagledere regelmessig trekkes med i utformingen av rammene for aktiviteten i klubben gjennom deltagelse på trenerforum, lagledermøter og andre aktiviteter i regi av klubben.

Trenere og lagledere har et spesielt ansvar for at barn og unge møter positive utfordringer, oppmuntringer og idrettsglede i Holmlia Sportsklubb. Det er forbudt å ”kjefte opp” eller skjelle ut enkeltutøvere for at de ”gjør feil” eller ikke er gode nok.

Trener og lagleder skal bidra til at spillerne respekterer hverandre og selv viser gode holdninger overfor motstandere, dommere, foreldre/foresatte. Et lag kan strammes opp, men den enkelte aktive skal ikke henges ut. 

Og husk: Det er ros og oppmuntring som skaper gode resultater og et godt miljø. Sats på et åpent og tillitsfullt samarbeid med barn og foreldre.

Trenere eller lagledere skal gripe inn i tilfeller der spillere blir utsatt for mobbing eller annen negativ atferd. Dersom du er usikker på hvordan du skal håndtere dette søker du råd hos klubbens trenerveileder eller andre  i fotballgruppa.

Trenerne har ansvar for det sportslige, dvs. planlegging og gjennomføring av aktivitetene under trening, kamper og turneringer. Klubben har en egen trenerside som inneholder godt stoff til treningsplaner, treningsinnhold, øvelser osv.  Du finner trenersiden i menyen på hovedsiden.

Lagleder er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget. Lagleder er ansvarlig for organisering av lagets aktiviteter. Det er viktig med et godt samarbeide mellom lagleder, trenerteamet og foreldrekontaktene for og skape et godt miljø i gruppen/laget.

Foreldrekontakten er bindeleddet mellom trener, lagleder og foreldregruppa. Foreldrekontakten har ansvar for å engasjere foreldre som kampverter, i dugnadsarbeid, samt fordele klubbhusvakter og andre oppgaver som tildeles laget.

Alle trenere og lagledere i barne- og ungdomsfotballen er foreldre og andre som arbeider gratis. Det er alltid behov for foreldre som aktive bidragsytere rundt laget - har du noe du ønsker å bidra med, så snakk med trener eller lagleder for ditt lag!