Deltakelse på cup

Cupbudsjett

Det enkelte lag tildeles årlig et beløp som skal dekke deltakeravgift på cup-er gjennom fotballsesongen. Beløpet fastsettes i forbindelse med budsjettbehandling på fotballgruppas årlige møte. Gjeldende sats er kr 4 000 pr lag. Beløpet kan ikke benyttes til dekking av deltakerkort, overnatting, reiseutgifter ol. Dette må dekkes over lagkassen eller ved innsamling fra deltakere.

I tillegg dekker klubben deltakelse på OBOS cup for ungdomslag og voksne lag, samt deltakelse i NM.

Ønsker et lag å delta i Norway Cup kan cupbudsjettet benyttes til dekning av deltakeravgift. Om deltakeravgiften overstiger cup-budsjettet, dekkes det av klubben. Lagets cup-budsjett for det aktuelle året er da oppbrukt.


Cuppåmelding

Lagleder/trener beslutter cupdeltakelse i samråd med foreldregruppa og spillerne. Det anbefales at dette tas opp på foreldremøte i løpet av første kvartal. Det skaper forutsigbarhet både for trenere/lagledere og foreldre.

Når cupdeltakelse er bestemt kan gjøres på en av flere måter

 • Lagleder melder på cup og legger ut for påmeldingsavgiften. Kvittering for påmelding med informasjon om hvem den skal refunderes til - husk bankkontonummer - sendes klubbens kasserer  - kasserer@holmliasport.no
 • Lagleder sender epost til kasserer@holmliasport.no og ber om at laget påmeldes. Følgende informasjon må være med:  lenke til cupside for påmelding, årsklasse, navn på laget, kontaktperson inkl. epost og mobilnummer.

Hvis cuparrangør sender faktura for cupdeltakelse så kan faktura sendes til klubbens bilagsmottak på en av følgende to måter

 • som pdf-vedlegg pr epost til 984017588@faktura.poweroffice.net
 • i EHF-format til org.nr 984017588. 


Deltakelse på cup og treningsleir utenfor Norge

Ved deltakelse på cuper og treningsleir utenfor Norge, gjelder følgende

 • Lagleder/trener informerer fotballstyret så tidlig som mulig om plan samt fremlegger budsjett  og plan for finansiering av turen
 • Barneidrettsbestemmelsene skal følges
  • Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb.
  • Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 år.
  • Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og idrettsarrangement i Norge, Norden og Barentsregionen.
 • Ved deltakelse utenfor Norden, skal det innhentes godkjennelse fra NFF. For informasjon om regelverket følg denne lenken.


Lenke til aktuelle cup-sider


Retningslinjer ved cupdeltakelse

Fotballgruppa har utarbeidet egne retningslinjer ved cup-deltakelse.

Retningslinjene skal formidles til foreldre/foresatte og spillere før cupdeltakelse.

Retningslinjene finner du her.