Målsetting med sportsplanen

Sportsplanen skal være et styrende dokument for styret, trenere, lagledere, spillere og foreldre som forteller hvordan fotballaktiviteten i Holmlia Sportsklubb fotball skal drives. Planen skal gi trenere og ledere et godt fundament og en rettesnor for aktiviteten. 

Sportsplanen beskriver utviklingen fra oppstart for 1. klassinger til seniorfotball i klubben. I sportsplanen presenteres klubbens strategi, organisering, målsettinger og tiltak som gjelder for barnefotball fra 6 til 12 år, ungdomsfotball fra 13 til 16 år og junior- og seniorfotball fra 17 år til voksne på gutte- og jentesiden. 

Slik skal sportsplanen fungere som styringsverktøy for planlegging, gjennomføring og evaluering av sportslige tiltak, treneransettelser, utvikling av anlegg og kommunikasjon ut mot klubbens medlemmer og frivillige. Planen skal bidra til trygghet, trivsel og god samhandling mellom alle involverte. Sportsplanen bygger på NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball.

Klubbens visjon er Holmlia Sportsklubb skaper idrettsglede for alle

Våre verdier 

 • Inkluderende: Vi tilbyr et mangfold av aktiviteter som speiler ønskene fra våre medlemmer og vårt nærmiljø
 • Entusiastisk: Vi skaper et idrettsiljø med godt omdømme i nærmiljøet
 • Åpen: Hos oss skal alle vise omtanke og repsekt for hver enkelt - på trening, i møterommet og i konkurranser


Målsetting for aktiviteten

Holmlia Sportsklubb er en breddeklubb som gir barn og unge i lokalmiljøet et godt tilbud om fotballaktiviteter. Vårt fokus er å skape fotballglede og få flest mulig med lengst mulig, samtidig som vi ønsker å drive ferdighetsutvikling. Utvikling skal skje som del av et planlagt løp som tar hensyn til den enkelte spiller og klubben. Både kamper og treninger er viktige arenaer for fotballglede og utvikling. Utviklingsarbeidet skal skje i samarbeid mellom styret, sportslig ledelse og trenere.

Holmlia Sportsklubb er kjent som en klubb som utvikler mange talenter. Det ønsker vi å fortsette med. Vi ønsker at vårt juniorlag og A-lag skal være klubbens flaggskip og et interessant og ambisiøst mål å strekke seg etter for våre yngre spillere, slik at vi kan beholde spillere så lenge som mulig i klubben.  Vi ønsker å bygge et juniorlag og A-lag som gjør det mulig å utvikle spillere til de øverste nivåer i landet. Klubbens målsetting er å ha et seniorlag i 3. divisjon, lag i junior- og ungdomsfotball fra 13 til 16 år som spiller på øverste nivå i sine klasser.

I sportsplanen presenteres overordnede mål for jente- og guttefotballen. Målene skal være styrende for de tiltak som blir gjennomført i klubben de kommende årene. Målene er delt opp i 

Sosiale mål 

 • Holmlia Sportsklubb skal være et inkluderende idrettslag som gir tilbud om varierte idrettsaktiviteter for hele Holmlias befolkning.
 • Holmlia Sportsklubb skal utvikle seg til å være et veldrevet idrettslag med engasjerte frivillige hvor våre aktive opplever sportslig utvikling i et sosialt felleskap.
 • Holmlia Sportsklubb skal være synlig i lokalmiljøet.

Utviklingsmål - individuelle

 • Utvikle to-tre spillere til spill på Holmlias A-lag hvert år
 • Hovedtyngden av spillerne på Holmlias A-lag skal være av klubbens egenutviklede spillere, som har trent og spilt for klubben siden ungdomsfotballen
 • Man skal jobbe for å beholde egne spillere lengst mulig, slik at flertallet av spillerne på Holmlias A-lag er klubbens egenutviklede spillere som har trent og spilt for klubben siden barnefotballen
 • Ha Holmliaspillere representert på kretsaktiviteter hvert år
 • Få frem minst en spiller hvert femte år som spiller på høyere nivå

Resultatmål - lag

 • Klubben skal ha tilbud om barnelag både for jenter og gutter i alle årganger
 • Få frem noen ungdomslag som spiller på det høyeste nivå i sin aldersgruppe
 • G19 skal ha ambisjon om deltagelse i interkretsserien
 • Bygge opp et senior rekruttlag som utviklingsarena for fremtidige seniorspillere
 • Menn senior skal spille for opprykk til 3. divisjon

For å nå disse målene vil klubben ha fokus på følgende tiltak

 • Skape og tilby treningsarenaer for utvikling av hele spillere (årgangstreninger, lagstreninger, akademitrening og spillerutviklingstreninger), og fotballtreninger som er tilpasset spillernes fotballferdigheter og motivasjon.
 • Skape og tilby kamparenaer som gir forutsetninger for utvikling av hver spiller.
 • Utvikle en felles treningsog spillefilosofi for alle lag i klubben. Planen skal sikre en helhetlig progresjon med tydelige mål og strategier for hva som skal læres i ulike faser.
 • Fortsatt fokus på holdningsarbeid og fair play blant spillere, trenere og foreldre
 • Jobbe for å kunne rekruttere flere kompetente trenere på ungdomslagene
 • Aktiv tilby hospitering av de beste spillerne fra yngre til eldre lag, og fra jente- til guttelag.
 • Utvikle fotballanlegg som muliggjør nok kvalitetstrening og kamper både sommer og vinter.

Trygge rammer og fair play

Fair play er samlebegrepet for vårt verdiarbeid. Fair play-arbeidet er grunnlaget for vårt omdømme og våre handlinger, og synliggjør hvordan fotballen tar en oppdragende rolle overfor barn og ungdom. Fair play handler om overordnede verdier, respekt for andre mennesker og om å forsterke vennskap.

Dette fokuset på etikk gjør fotballen til en av de viktigste aktørene i holdningsarbeid ved siden av hjem og skole. Fair play handler om det som skjer på og utenfor fotballbanen, og er den verdi-baserte normen som skal gjennomsyre all aktivitet på alle nivåer, herunder respekt for, og etterlevelse av gjeldende regelverk, retningslinjer og verdisett. 

Hva trygge rammer og fair play i fotballgruppa i Holmlia Sportsklubb betyr leser du om her: Trygge rammer

Mer om Fair Play i fotballen.

Kompetanse

Holmlia sportsklubb - fotball vektlegger kompetanse blant trenere, lagledere og andre støttepersoner.

Vår kompetanseplan finner du her

Roller knyttet til sportslig aktivitet

Hovedoppgaver for ulike roller er beskrevet i klubbhåndboken. De finner du her.


Det er også utarbeidet rollebeskrivelser for ulike roller i klubben. De finner du her.

Forankring og evaluering

Sportsplanen skal forankres hos trenere på alle nivåer i klubben gjennom trenerforum. Planen evalueres en gang pr år etter sesongslutt.  Evaluerings-arbeidet ledes av en representant fra fotballstyret i tett samspill med sportslig leder, trenere og lagledere. Forslag til endringer behandles i fotballstyret.