Ungdoms- og voksenfotball - fremgangsmåte for omberamming av kamp

Omberamming av kamp skal skje etter følgende prosedyre:

 1. Før omberamming av hjemmekamp må lagleder/trener sjekke med fotballstyret at banen er ledig på ønsket tidspunkt for ny kamp. Send epost til post@holmliafotball.org.
 2. Laget som ønsker en kamp omberammet må innhente aksept fra motstander om ny kampdato (epost). Ingen kamp kan omberammes dersom det ikke foreligger enighet om ny kampdato, samt ledig bane hos hjemmelaget. Dokumentasjon på korrespondansen mellom lagene må oppbevares av klubben for det laget som ønsker omberammingen, i tilfelle uenighet i ettertid.
 3. Dommer(e) må kontaktes om hvorvidt det nye kamptidspunktet passer. Dersom nytt kamptidspunkt ikke passer gir dommer eller assistensdommer beskjed til Oslo Fotballkrets, som da vil tildele oppdraget til ny dommer.  Laget må også sjekke på nettet om det er oppsatt veileder/fadder, og varsle denne/disse.
 4. Laget som ønsker en kamp omberammet ansvarer for elektronisk å sende inn skjemaet ”Omberamming av kamp” innen følgende frister: 
  1. Senest kl.15.00 siste virkedag før opprinnelig kampdato.
  2. Senest kl. 15.00 siste virkedag før fremskutt kampdato i de tilfellene der kampen ønskes spilt før den opprinnelig var oppsatt.
 5. Særskilt bestemmelse  for seniorklassene (4.-9- divisjon menn og 3.-4. divisjon kvinner - 11-erfotball
  Obligatoriske seniorkamper som ønskes omberammet må spilles før neste seriekamp. Dersom dette ikke er mulig må kampen spilles før terminfestet dato.   Laget som ønsker kampen utsatt må sende inn elektronisk skjema senest 48 timer før terminfestet kamptid. Ønskes kampen spilt før opprinnelig oppsatt, må skjemaet sendes senest 48 timer før fremskutt dato. 

Flytting av barnekamper

Det er ingen ting i veien for å flytte en kamp dersom klubbene er enige om dette. Vær oppmerksom på at slik flytting må skje til en bane og på et tidspunkt som klubben allerede disponerer. Vi anbefaler at barnelagene finner nytt kamptidspunkt i egen treningstid. Det får ingen konsekvenser om klubbene blir enige om at en kamp må avlyses.


Les mer om reglene 

Alle regler for omberamming finner du på Oslo Fotballkrets sine sider.


Generelle regler ved omberamming

 • Omberammelse av kamp medfører et gebyr på kr. 500.
 • En kamp kan kun utsettes én gang.
 • Kampen skal spilles på hjemmelagets bane/anlegg - ved dobbel serie er det ikke anledning til å spille to hjemmekamper mot samme motstander.
 • Kamp i vårsesongen må spilles innen 30. juni. Det åpnes for omberamming av terminfestede kamper som faller i skoleferien, selv om disse eventuelt må flyttes til senere enn terminfestet dato, evt. fra siste serierunde før sommeren til tidlig på høsten, dog ikke etter nest siste serierunde. I de aldersbestemte klasser der det er avsluttende serie til sommeren, er fristen lagenes siste seriekamp i vårsesongen. 
 • Kamp i høstsesongen må spilles innen lagenes siste terminfestede serieomgang. Etter disse frister anses kampen for tapt.      
 • Utsettelse grunnet representasjon på krets- eller landslag er regulert i NFFs Breddereglement § 8-4 og Kampreglementet § 12-4.
 • Konsekvensene av å utebli fra kamp er regulert i NFFs Breddreglement § 9-2 og Kampreglement § 12-2.
 • Hvis banen blir stengt plikter hjemmelaget (arrangøren) å prøve å skaffe en annen ledig bane. Lykkes ikke dette må kampen utsettes. 
 • Kretskontoret skal straks (senest dagen etter) underrettes av hjemmelaget om utsettelsen, og om lagene er blitt enige om ny dato/bane. 
 • Dersom lagene ikke avtaler ny kampdato, vil kretskontoret fastsette denne. Ny dato meddeles lagene pr mail. (forutsetter at kontaktinfo ligger i FIKS på laget).


Generelt om omberamming

Når det gjelder flytting av kamper vil NFF at klubbene skal være imøtekommende ved henvendelser om omberamming. En klubb har full rett til å nekte at en kamp skal flyttes, men der motstander er ute i god tid og har god grunn for at kamp skal flyttes, oppfordres klubbene til å komme til enighet om nytt kamptidspunkt. 

Dersom en kampdato må endres, bør klubbene avtale å spille kampen før terminfestet dato. Endringer av kamptidspunkt uten å følge gjeldende prosedyrer behandles likestilt med virkninger av å utebli eller å trekke seg fra kamp (bot og tapt kamp). Gebyrsatsen for å endre bane eller kamptidspunkt uten godkjenning fra krets er fastsatt til kr 1000.


Konsekvenser om kampen ikke blir spilt på omberammet dato

Dersom en av klubbene ikke stiller lag til den omberammede kampen, anses kampen tapt. Det andre laget tilkjennes 3 poeng og kampresultatet settes til 3 - 0. Klubben ilegges bot for ikke å møte til kamp. 

Om ingen av klubbene kan stille lag, settes kampresultatet til 0 - 0 og ingen av lagene tilkjennes poeng. Begge klubber ilegges bot. 

Dersom endringsavtale ikke kan dokumenteres (e-post) ved uenighet, vil laget som ønsket omberammingen tape kampen. Det andre laget tilkjennes 3 poeng og kampresultatet settes til 3 - 0. Klubben ilegges bot.